vizsgálatok

• A vizsgálatokat hétköznap délelőttönként végezzük.
• A vizsgálat idejére igény szerint igazolást tudunk kiállítani.

Vizsgálatainkat a pedagógusi gyakorlatban szerzett sokéves tapasztalatainkból gyűjtöttük össze. Olyan eljárásokat használunk, melyek a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítottak. A vizsgálatokat team munkában végezzük, a “több szem többet lát” elve alapján.

 Hisszük, hogy a szülővel szorosan együttműködve olyan bázist tudunk alkotni, mely a gyerekek számára stabil háttér az iskolában töltött évek során.

Komplex Iskolaérettségi Vizsgálat

Két alkalommal (a gyermek tempójától függően) 60-90 perc szünetekkel + konzultáció a szülővel: 25.000 Ft

Fontos mérföldkő egy család és egy kisgyerek életében, hogy iskolakezdésre a tanuláshoz szükséges alapkészségekben a megfelelő szintet érje el. 

Az egyéni fejlődési ütemet, sorrendet és az ahhoz szükséges időt nem lehet megspórolni, ugyanakkor, fejlesztőpedagógiai és pszichológiai fejlesztéssel segíteni lehet a felzárkóztatásban azt a kisgyereket, aki az adott fejlődési fázisban valamilyen oknál fogva elmaradást mutat. Ehhez szükséges, hogy mind a szülő, mind a pedagógus és a szakemberek időben felismerjék a gyereknél jelentkező esetleges fejlődésbeli elmaradásokat. 

Az iskolakezdés, a tanulás/tudás alapjainak sikeres elsajátítása, egy életre meghatározhatja a gyerek, tanuláshoz, ismeretszerzéséhez, érdeklődéséhez, önértékeléshez, motivációhoz, és a közösségi és társas kapcsolatokhoz való viszonyulását. A gyerek esetleges korai iskolába lépése során szerzett szükségtelen kudarcok, melyek hátterében a még éretlen testi, fizikai, esetleg értelmi, pszichés vagy szociális fejlődés állhat, megnehezíthetik a gyermek további sorsának alakulását.

Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy az iskolába lépéshez szükséges területek érettségét felmérjük. Egyéni és csoportos formában végzett felmérés során az adaptív viselkedés, a mozgás, a nyelvi terület, a kogníció (figyelem, emlékezet, gondolkodás) valamint a számolás fejlettségét térképezzük fel, képet kapva ezáltal a gyermek aktuális fejlettségéről.

A tanulási nehézségek kialakulásában az esetek nagy százalékában szerepet játszik az idegrendszer alulszervezettsége, részleges éretlensége, esetleg sérülése. Meghatározott mozgásformákkal az idegrendszer más és más területeit stimulálhatjuk, ezen keresztül pedig jelentős javulást érhetünk el a tanulási nehézségek oldásában. Ahogy a mozgáson keresztül az idegrendszer ledolgozza deficitjeit, úgy javul a korábban tanulási zavarokkal küzdő gyermek iskolai teljesítménye.

Vizsgáljuk a gyermekek mozgását a képesség automatizmus mentén, a koordináltság mentén és az éretlenségre utaló jeleket vizsgálva.

Zárásképpen pedig elengedhetetlennek tartjuk, hogy mindez kiegészüljön egy átfogó, összegző konzultációval melyen a szülő és a vizsgálatokat végző szakember vesz részt.

Komplex Mozgás- és Pedagógiai Vizsgálat

(az iskolai tanuláshoz szükséges alapkészségek, idegrendszeri kapcsolódások feltérképezésére)

Két alkalommal (a gyermek tempójától függően) 60-90 perc szünetekkel + konzultáció a szülővel: 25.000 Ft

A tanulási képesség kialakulására együttesen hatnak az értelmi, az érzelmi és az érdeklődést kiváltó és fenntartó motivációs folyamatok, a környezet eseményeiből és a saját cselekvésből szerzett tapasztalatok. 

A pedagógiai vizsgálat során a tanuláshoz szükséges készségekre és képességekre, illetve azok fejlettségi szintjére vagyunk kíváncsiak. A tanulók nem ugyanolyan ütemben fejlődnek, ezért szükséges a képességstruktúra egészének a feltérképezése. Az észlelés különböző területeit: a mozgásfejlettség, a figyelem, az emlékezet, a számolási készség, a beszédfejlettség szintjeit vizsgálva nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy miben kell a gyermeknek még fejlődnie, legalább olyan fontosnak tartjuk annak ismeretét, hogy miben ügyesebb, fejlettebb, mik az erős oldalai. Ezekre támaszkodva tudjuk megtalálni a segítségadás legcélravezetőbb formáit.

A tanulási nehézségek kialakulásában az esetek nagy százalékában szerepet játszik a fentiek mellett az idegrendszer alulszervezettsége, részleges éretlensége, esetleg sérülése. Meghatározott mozgásformákkal az idegrendszer más és más területeit stimulálhatjuk, ezen keresztül pedig jelentős javulást érhetünk el a tanulási nehézségek oldásában. Ahogy a mozgáson keresztül az idegrendszer ledolgozza deficitjeit, úgy javul a korábban tanulási zavarokkal küzdő gyermek iskolai teljesítménye.

A mozgásvizsgálat során feltérképezzük a gyermekek mozgását a képesség automatizmus mentén, a koordináltság mentén és az éretlenségre utaló jeleket vizsgálva.

Zárásképpen pedig elengedhetetlennek tartjuk, hogy mindez kiegészüljön egy átfogó, összegző konzultációval melyen a szülő és a vizsgálatokat végző szakember vesz részt.

MozgásVizsgálat

60-90 perc 1 szünettel + konzultáció a szülővel: 15.000 Ft

A tanulási nehézségek kialakulásában az esetek nagy százalékában szerepet játszik az idegrendszer alulszervezettsége, részleges éretlensége, esetleg sérülése. Meghatározott mozgásformákkal az idegrendszer más és más területeit stimulálhatjuk, ezen keresztül pedig jelentős javulást érhetünk el a tanulási nehézségek oldásában. Ahogy a mozgáson keresztül az idegrendszer ledolgozza deficitjeit, úgy javul a korábban tanulási zavarokkal küzdő gyermek iskolai teljesítménye.

Vizsgáljuk a gyermekek mozgását a képesség automatizmus mentén, a koordináltság mentén és az éretlenségre utaló jeleket vizsgálva.

Vizsgálati területek:

1. Fejlődéstani nagymozgások (humángenetikai mozgások)
2. Rugalmasság
3. Helyváltoztatás
4. Egyensúly
5. Térben való alapmozgások
6. Keresztmozgások
7. Ritmusérzék- rövid emlékezet- szerialitás
8. Felső és alsó végtag független vezérlése és annak összerendezése
9. Direkt mozgásprogramozás
10. Finommotorika: kéz, szem, ajak-nyelv
11. Dominancia vizsgálat: szem, kéz, láb
12. Szeriális készség vizsgálata: egy komponenssel, több komponenssel (homloklebeny működés)
13. Időbeli tájékozódás felmérése
14. Térbeli tájékozódás felmérése, testséma, lateralitás, térbeli szerialitás
 
Forrás: Alapozó Terápiák Alapítvány

©2021 – Lajtorja Tehetséggondozó- és Fejlesztőház